Descendants of Founder Kundev

Surname List


<----> , ? , Achinger , Andonov , Armyanov , Arsov , Arsova , Ayling , Baanov , Baanova , Balev , Banskalieva , Baumann , Baytschev , Bizev , Bizeva , Bogdanova , Borikov , Borikova , Boycheff , Branson , Brinton , Brodie , Bulloch , Bushi , Chorbov , Church , Cilka , Cisneros , Cochran , Colchagoff , Coleman , Craver , Currier , Dani , Daskalov , Daskev , Daskeva , Dimitrov , Dimitrova , Eastwood , Elder (Achinger) , Elder , Evanova , Gasche , Golomanov , Gregory , Hadjivakanova , Hadjivulcheva , Hamm , Heath , Herrera , Hicks (Gasche) , Hicks , Hriskov , Hristova , Ivanov , Ivanova , Jakova , James , Jankov , Jankova , Jinofski , Kafedjieva , Kartalova , Kefsizov , Kefsizova , Keivens , King , Kitaj , Knight , Koev , Kokotanova , Kolchagov , Kolchagov or Coy , Kolchagov , Kolchagova , Kolev , Konduri , Kotrba , Koyeva , Kundev , Kundeva , Lagodinski , Leonard , Lliev , Mandieva , Maslarov , McGuigan , Messinger , Mihailov , Milev , Milev or Mileff , Milev , Mileva , Mincheva , Minor , Mircheva , Mladenova , Nevan , Nikolov , Nikolova , Ninchev , Obenshain , Oosheva , Oushev , Panayotov , Panayotova , Pavlov , Pearce , Peneva , Peskind , Petkanchina , Petkancina , Petrov , Pieger , Popolov , Popov , Popova , Popstefanov , Popstefanova , Rabadjieva , Regels , Rice , Sarandova , Schimbor , Seeburger , Seeley , Sharenkov , Sharp , Sintobin , Sirleshtov , Sirleshtova , Spahiu , Spurlock , Stacey , Stefanov , Stefanova , Stephano , Stephanov , Stephanova , Stephanove , Sussex , Taseva , Tchipeva , Todorova , Trapp , Trencheva , Tsanova , Tsilka , Usheva , Vaptsarov , Vaptsarova , Vaseliades , Veleff , Velichanov , Venedikova , Von Seggern , Vuchkova , Woods , Yordanova , Zahova , Zaykova


Name Index